خانه / سازمان انجمن

سازمان انجمن

axdyftdnlr_mohandes ansari

رئیس انجمن 

مهندس علی انصاری

photo_2017-06-06_12-50-44

نایب رئیس انجمن

مهندس ابوالفضل انصاری

kovbehhepv_mohandes

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن

دکتر رامین سمیع زاده

hehomtolah_doctor asnaashari

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

دکتر جشمید اثنی عشری

05

عضو هیات مدیره انجمن

دکتر بیژن شیری

photo_2017-06-06_12-50-35

عضو هیات مدیره انجمن

دکتر حسن احمدیان

01

عضو هیات مدیره انجمن

رضا نادعلی

06

عضو هیات مدیره انجمن

محمد حسن طوسی

03

عضو هیات مدیره انجمن

 مهدی ثقفی

07

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن

علیرضا عباسی

02

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن

 عبدالحسین عباسی

04

 بازرس انجمن

دکتر محمود ترابیان

010

 بازرس علی البدل انجمن 

مهندس تقی اشتغالی