خانه / کمیته ICT

کمیته ICT

ایثار خدادادی : عضو کمیته ICT

حسین کاشانی: عضو کمیته ICT

کامبیز قزلباش : عضو کمیته ICT

کیوان عبدلی: عضو کمیته ICT

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته ICT

احسان حیدری: دبیر و عضو کمیته ICT

photo_2016-06-29_15-36-26