خانه / کمیته ICT

کمیته ICT

ایثار خدادادی : عضو کمیته ICT

حسین کاشانی: عضو کمیته ICT

کامبیز قزلباش : عضو کمیته ICT

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته ICT

احسان حیدری: دبیر و عضو کمیته ICT