خانه / کمیته نمایشگاهی

کمیته نمایشگاهی

مجتبی پورمند: عضو کمیته نمایشگاهی

حسن احمدیان: عضو کمیته نمایشگاهی

حسین نوروزی: عضو کمیته نمایشگاهی

تقی اشتغالی: عضو کمیته نمایشگاهی

حسین کاشانی: عضو کمیته نمایشگاهی

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته نمایشگاهی

ناصر اسعدی: دبیر و عضو کمیته نمایشگاهی

photo_2016-06-29_15-35-38