خانه / کمیته نظام تعرفه، تأمین اجتماعی، وزارت کار و . . .

کمیته نظام تعرفه، تأمین اجتماعی، وزارت کار و . . .

عبدالعظیم آقاجانی: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

مجتبی پورمند: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

حسن احمدیان: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

عبدالرضا محسنی: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

امین آرین: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

علیرضا محیط: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

علی زبردست: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

محسن ضیایی: دبیر موقت و عضو کمیته نظام تعرفه، تامین اجتماعی، وزارت کار و …

photo_2016-06-29_15-35-42