خانه / کمیته صادرات

کمیته صادرات

حسن احمدیان: عضو کمیته صادرات

محمدرضا اقتداری: عضو کمیته صادرات

محسن ضیایی: عضو کمیته صادرات

امین آرین: عضو کمیته صادرات

حسین نوروزی: عضو کمیته صادرات

علیرضا محیط: عضو کمیته صادرات

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته صادرات

داود معصومی: عضو کمیته صادرات

کامبیز قزلباش: دبیر و عضو کمیته صادرات

photo_2016-06-29_15-36-08