خانه / کمیته تعزیرات،اماکن و . . .

کمیته تعزیرات،اماکن و . . .

عبدالحسین عباسی: عضو کمیته تعزیرات، اماکن و …

محمدرضا اقتداری: عضو کمیته تعزیرات، اماکن و …

ناصر اسعدی: عضو کمیته تعزیرات، اماکن و …

تقی اشتغالی: عضو کمیته تعزیرات، اماکن و …

یاسر بغیری: عضو کمیته تعزیرات، اماکن و …

مهرداد جهانگیرنیا: عضو کمیته تعزیرات، اماکن و …

رضا امیدوار تجریشی: دبیر و عضو کمیته تعزیرات، اماکن و

photo_2016-06-29_15-36-16