خانه / مقاله ها / بررسی رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان مبلمان از طراحی مبلمان استیل
012

بررسی رضایتمندی و سلیقه مصرف کنندگان مبلمان از طراحی مبلمان استیل

از جمله ویژگیهایی که به هنگام خرید یک دست مبل استیل مورد توجه قرار میگیرد، توجه به طراحی و جذابیت ظاهری مبلمان می باشد. و از طرفی امروزه به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ک سب برتری ن سبت به سایر رقبا، توجه به نیاز و خوا ستههای م شتریان و ک سب ر ضایت وی از اهمیت ب سیار زیادی برخوردار می با شد و این م سئله به ویژه در خصوص مبلمان که دارای دامنه و سیعی از مصرفکنندگان با سلیقه و نگرشهای متفاوت روبهرو ه ستند، بیش از پیش حائز اهمیت ا ست. هدف از پژوهش حا ضر، برر سی ر ضایتمندی و سلیقه مصرفکنندگان از طراحی مبلمان استیل و در نهایت کسب آگاهی بیشتر و کمک به شناخت بهتر و رونق صنعت مبلمان استیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان مبلمان استیل در تهران و حجم نمونههای مورد بررسی ۵۱ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه پرسشنامه و در قالب چهار شاخص اصلی مربوط به ظاهر و معماری مبل استیل شامل پارچه، منبت، رنگ و کلاف مبلمان بود که به صورت طیف لیکرت و بر اساس مطالعات کتابخانهای و نظرات اساتید رشته صنایع چوب شناسایی شدند. رتبهبندی شاخصهای مربوط به میزان رضایتمندی از طراحی و ظاهر مبلمان استیل با استفاده از آزمون فریدمن انجام پذیرفت. نتایج حاصل از رتبهبندی صورت گرفته نشان داد میزان ر ضایت م صرفکنندگان از کلاف مبلمان ا ستیل با میانگین ۸۷ / ۲ بالاترین در صد ر ضایتمندی را دا شته و شاخص ر ضایتمندی از پارچه بکار رفته در مبلمان استتتتیل با میانگین ۸۲ / ۲ در اولویت دوم و شتتتاخص های نون رنگ با میانگین ۲۹ / ۲ و منبت با میانگین ۰۲ / ۲ در اولویت بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد ۵ / ۳۵ درصد مصرف کنندگان مبلمان استیل در مقیاس بسیار زیاد و ۸ / ۲۵ درصد در مقیاس زیاد، تمایل به استتتفاده از مبلمان استتتیل با منبت کم آرایه بودند و نیز ۴ / ۴۸ درصتتد مصتترف کنندگان در مقیاس زیاد به هنگام خرید مبلمان استتتیل به ظرافت طره های منبت بکار رفته در مبل توجه نموده و از نظر ایشتتان در درجه اهمیت زیاد برخوردار بود. ۷ / ۳۸ درصتتد در مقیاس خیلی زیاد و ۲۹ در صد در مقیاس زیاد م صرف کنندگان مبلمان ا ستیل علاقه به ا ستفاده از مبلمان ا ستیلی که از رنگ و زیبایی طبیعی چوب در آنها بکار رفته است، می باشند.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *