خانه / مقاله ها / بررسی تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان
04

بررسی تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان

چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان بود. ایران سرزمینی دارای فرهنگ های بومی و محلی متمایز از فرهنگ غالب مرکزی است که هر کدام از این فرهنگ ها راه حلی جداگانه برای پاسخ به ماندگاری انسان ارائه نمودهاند. تنوع قومی و تکثر فرهنگی کشور ایران از شرایط متنوع ژئوپلتیک و کلیماتیک آن ناشی می شود. پلورالیسم فرهنگی منجر به گوناگونی رفتارهای انسانی گردیده و به تبع آن دال ها و نمادها نیز از ناحیه ای به ناحیه دیگر دارای جایگاه ارزشی و معنایی متفاوتی هستند. بر این مبنا؛ گونه های متفاوت نمادها، رمزها و سمبل های هنری و معماری قابل مطالعه هستند. بر همیناساس، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه افراد ساکن در شهر تهران تشکیل می دهند که حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده شامل ۲۰۰ نفر می باشد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. و برای توصیف داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی (درصد فراوانی جنس و میزان تحصیلات)، و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن؛ و در نهایت از نرم افزار آماری SPSS.19 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیقات، نشان داد که بین تأثیر فرهنگ ایرانی در طراحی مبلمان رابطه معناداری وجود دارد. اما وجود تأثیرات فرهنگ بیگانه را در طراحی مبلمان ایرانی می توان تأیید کرد که می توان با باز طراحی مبلمان تأثیر فرهنگ اصیل ایرانی را بر آن اعمال کرد.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *