خانه / اعضا کمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها

اعضا کمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها

ناصر اسعدی: رئیس کمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها

عبدالرضا محسنی : عضو کمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها

قهرمان قزلباش: عضو کمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها

داود ربیع: عضو کمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها