خانه / اعضا کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

اعضا کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

بیژن شیری: رئیس کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

فاضل لاریجانی: عضو کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

جمشید اثنی عشری: عضو کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

عبدالرضا محسنی: عضو کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

داود ربیع: عضو کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

مهسا مرشدی: دبیر کمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی