خانه / اعضا کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی

اعضا کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی

حبیب الله ثانی: رئیس کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی

حمیدرضا کوروش فر: عضو کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی

جمشید اثنی عشری: عضو کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی

ناصر اسعدی: عضو کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی

سارا صادقی: دبیر کمیسیون رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی