خانه / اعضا کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

اعضا کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

سید رمضان حسینی: رئیس کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

عبدالحسین عباسی: عضو کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

محمد حسن طوسی: عضو کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

حسن افتخاری زارع: عضو کمیسیون حقوقی و حل اختلاف

ابوالفضل فیاضی: عضو کمیسیون حقوقی و حل اختلاف