خانه / اعضا کمیسیون آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT)

اعضا کمیسیون آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT)

رامین سمیع زاده: رئیس کمیسیون آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT)

بیژن شیری: عضو کمیسیون آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT)

داود ربیع: عضو کمیسیون آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT)

مهناز کلانترزاده: دبیر کمیسیون آمار، اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT)